Algemene Verkoopsvoorwaarden – 20140322 V01


De onderhavige Algemene Voorwaarden regelen de relaties tussen:

 • Enerzijds de vennootschap SAGIDIS s.p.r.l. ingeschreven in het register van rechtspersonen te Brussel onder het nummer BE0869.703.780, met hoofdzetel te Naamsestraat 97, 1000 Brussel, hieronder genaamd de «Vennootschap»
 • Anderzijds haar klanten, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten (hieronder genaamd de «Klant»), die wensen over te gaan tot een aankoop op de website beheerd door de Vennootschap (hieronder genaamd de «Website»), zoals bepaald in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.

De Klant en de Vennootschap samen worden hieronder genaamd de «Partijen».
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, regelen de gebruiksvoorwaarden van de transacties op de Website en beheren de verkoopsvoorwaarden van de verschillende producten vermeld in de verkoopcatalogus op de Website, zoals bepaald in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.
Door het plaatsen van een bestelling op de Website, geeft de Klant te kennen dat hij de Algemene Voorwaarden kent en aanvaardt, onvoorwaardelijk en zonder zich te beroepen op zijn eigen voorwaarden. Geen enkele afwijking van de Algemene Voorwaarden is toegestaan zonder schriftelijke bevestiging van de Vennootschap. De Klant bevestigt bovendien dat hij beschikt over de nodige capaciteiten om deze overeenkomst aan te gaan.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ondergeschikt te maken aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld in het geval van belangrijke bestellingen, vooruitbetalingen, bestellingen geplaatst door minderjarigen of niet-betaling van vorige bestellingen.

1 - Identificatie

Het huidige artikel bepaalt de identificatiegegevens van de Website en de Vennootschap.
BENSON SHOES is het handelsmerk die de verzameling van winkelketens bepalen die schoenen, accessoires en onderhoudsproducten verdelen en beheerd worden door de Vennootschap en haar rechtspersonen die met haar verbonden zijn in het kader van deze activiteiten.
1.1 Identificatie van de Website
De Website waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, werd opgericht in naam van de Vennootschap en is rechtstreeks bereikbaar via de universele URL http://www.benson-shoes.be. De Vennootschap stuurt naar deze universele URL ook andere URL’s door van domeinnamen die zij beheert (hierna collectief genaamd de «Doorgestuurde Adressen»).
De Doorgestuurde Adressen worden beschouwd als alternatieve manieren om toegang te krijgen tot de Website en zijn dus onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. Door een of meerdere Doorgestuurde Adressen te gebruiken, erkent de Klant toegang te wensen tot de Website en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
1.3 Identificatie van de Vennootschap en contactgegevens
De Vennootschap is bereikbaar op het volgende postadres (hetzelfde als de hoofdzetel):
Naamsestraat 97, 1000 Brussel, België
De klantendienst van de Website is bereikbaar:

Het distributiecentrum van de Website waarnaar de Klant producten van de Website retour kan verzenden, is bereikbaar op het volgende postadres:
SAGIDIS sprl – BENSON SHOES
Naamsestraat 97, 1000 Brussel, België

2 - Doel van de Website, bestelling en afsluiten van het contract

2.1 Doel van de Website
Het doel van de Website is het voorstellen van de winkelketen genaamd BENSON SHOES, alsook de producten die de keten verhandelt en die te koop worden aangeboden op de Website.
2.2 Talen
De Website is beschikbaar in verschillende talen.
De Verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar in alle talen van de Website, maar de versie die het akkoord bepaalt tussen de Partijen is diegene die overeenkomt met de taal die de Klant kiest bij het bezoeken van de Website en het plaatsen van een bestelling.
Door het plaatsen van een bestelling in een bepaalde taal op de Website, geeft de Klant te kennen dat hij de Algemene Voorwaarden kent en aanvaardt, voor al zijn relaties met de Vennootschap in het kader van het beheer van de Website.
2.3 Bestelling
De Klant kan enkel één bestelling plaatsen op de Website. De geplaatste, betaalde en bevestigde bestelling wordt hieronder genaamd de «Bestelling», of de «Bestellingen».
De Bestelling in naam van een:

 • natuurlijke persoon wordt geacht uitgevoerd te zijn door de natuurlijke persoon in kwestie;
 • rechtspersoon wordt geacht uitgevoerd te zijn door een gemachtigde vertegenwoordiger van de rechtspersoon in kwestie.

De Klant aanvaardt dat de Bestelling een kleinhandelsverrichting is van het type «B2C» en dus in geen geval een groothandelsverrichting van het type «B2B».
Om een Bestelling te plaatsen, doorloopt de Klant de volgende stappen:

 • de Klant bekijkt de te koop aangeboden producten van de Vennootschap op de Website en aanvaardt hierbij dat de Vennootschap al het mogelijke doet om foto's en beschrijvingen aan te bieden die zo dicht mogelijk de realiteit benaderen en erkent dat de gepubliceerde foto's en beschrijvingen op de website geen contractuele waarde hebben;
 • de Klant selecteert op de Website het (de) product(en) dat (die) hij wenst te kopen, vermeldt indien nodig de afmetingen en kleur, alsook de aantallen van het (de) gewenst(e) product(en), en bevestigt zijn selectie door op de knop van de Website te klikken die het (de) product(en) aan de winkelkar of shopping bag toevoegt;
 • de Klant heeft toegang tot een overzicht van zijn winkelkar en bevestigt met een klik op de knop van de Website die verwijst naar de login-pagina of registratiepagina van zijn persoonlijke account, met transportkeuze voor het (de) product(en) en bepaling van de factuur- en leveringsadressen;
 • de Klant bevestigt dat hij de Algemene Voorwaarden aanvaardt, selecteert de betaalwijze en voert zijn betalingsgegevens in;
 • zodra de Klant de bevestiging van betaling ontvangt, wordt de Bestelling geacht voldaan te zijn in het kader bepaald door de Algemene Voorwaarden.

2.4 Gebieden
De Klant kan de Bestelling enkel doorvoeren indien hij een leveringsadres opgeeft in een van de landen waar de Vennootschap haar producten naartoe verzendt. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de lijst van landen waar zij haar producten naartoe verzendt aan te passen, zonder enige waarschuwing voor de gebruikers van de Website. Indien een dergelijke beslissing gevolgen heeft voor lopende Bestellingen, worden de betrokken Klanten hiervan op de hoogte gebracht en worden hun Bestellingen behandeld volgens de Algemene Voorwaarden die golden op het ogenblik van de bevestiging van Bestelling.
2.5 Afsluiten van het contract
Het contract bepaald door de Algemene Voorwaarden wordt beschouwd als afgesloten tussen de Klant en de Vennootschap op het ogenblik dat de betaling van de Bestelling aanvaardt wordt door een van de voornoemde betaaldiensten, en dit ongeacht of de Bestelling nog kan worden gecontroleerd op fraude.
De Website bevestigt elke Bestelling met een transactionele e-mail die een overzicht bevat van alle gegevens van de Bestelling.

3 - Prijs, valuta, facturatie et betalingsvoorwaarden

3.1 Prijs
De prijs van de producten en de nodige diensten voor de Bestelling zijn vermeld inclusief BTW, exclusief verbindings- en/of communicatiekosten die voor rekening van de Klant zijn.
De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die gelden op het ogenblik van de Bestelling.
3.2 Valuta
Alle prijzen zijn vermeld in Euro. Euro is de enige munteenheid die wordt geaccepteerd bij de overdracht van goederen die de Klant wenst te bekomen met zijn Bestelling.
3.3 Facturatie
De Klant ontvangt de factuur voor zijn Bestelling enkel per e-mail.
Elke klacht over de inhoud van de factuur moet per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan de Vennootschap, binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.
3.4 Betalingsvoorwaarden
Elke Bestelling is onmiddellijk te betalen, voorafgaand aan de verzending van de koopwaar en uitsluitend via één van de op de Website aangeboden betalingswijzen. .
Als de Klant en de Vennootschap akkoord gaan om de Bestelling te betalen via een andere betalingswijze, dan wordt de Bestelling pas behandeld bij het ontvangen van de betaling en zijn alle daaropvolgende levertijden onderhevig aan de datum van ontvangst van betaling.

4 - Verloop van de Bestelling

4.1 Onbeschikbaarheid van een product
In geval van volledige of gedeeltelijke onvoorziene onbeschikbaarheid van een product, om welke reden dan ook, kan de Vennootschap de Bestelling corrigeren door de bestelde aantallen aan te passen en de Klant terug te betalen.
4.2 In geval van fraude
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om na te gaan of alle bestellingen, of een deel ervan, voldoen aan de criteria voor risicomanagement en fraudebestrijding.
Afhankelijk van het resultaat van deze controles, kan de Vennootschap overgaan tot het annuleren van een of meerdere Bestellingen, zonder hiervoor enige verantwoording af te moeten leggen aan de Klant. In dit geval annuleert de Vennootschap eveneens elke betaling van de Klant.
4.3 Voorbereiding
De Vennootschap verzamelt de producten volgens de Bestelling en bereidt het pakket met de koopwaar (hieronder genaamd het «Pakket») voor om te verzenden naar de Klant, zoals opgegeven bij de Bestelling.
4.4 Transport en levering
Het Pakket wordt verzonden naar de Klant volgens het transportmiddel (hieronder genaamd de «Transporteur») dat hij heeft geselecteerd bij het plaatsen van zijn Bestelling.
Enkel de Pakketten van Klanten die in één van de landen vermeld op de Website verblijven, worden geleverd. Een Bestelling plaatsen in een ander land is niet mogelijk.
De maximale levertijd voor de producten is vastgelegd op 30 dagen voor België, vanaf de dag van ontvangst van de Bestelling, op voorwaarde dat de factuur gerespecteerd wordt.
De producten worden geleverd volgens het transportmiddel dat de Klant heeft geselecteerd op de Website.
De vermelde levertijden zijn gemiddelde levertijden en stemmen overeen met de lever- en behandelingstijden voor producten verzonden binnen België.
In geval van vertraging kunnen noch de Vennootschap, noch de Website verantwoordelijk worden gesteld, wat de reden van vertraging ook is. Bijgevolg is er geen enkele schadeclaim mogelijk, in welke vorm dan ook, door de Klant gericht aan de Vennootschap. De Vennootschap behoudt zich bovendien het recht voor om leveringen op te splitsen indien bepaalde koopwaar tijdelijk onbeschikbaar is.
4.5 Levering in afhaalpunt
De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn Pakket beschikbaar gesteld wordt in het afhaalpunt (bijvoorbeeld Bpost), waar hij het Pakket kan afhalen gedurende een periode van 15 dagen nadat hij de bevestiging van verzending van het Pakket heeft ontvangen (hieronder genaamd de «Periode van Beschikbaarheid»).
Indien de Klant zijn Pakket niet afhaalt tijdens de Periode van Beschikbaarheid, wordt het Pakket teruggestuurd naar het distributiecentrum, waarna de klant wordt terugbetaald. In dit geval aanvaardt de Klant expliciet dat de desbetreffende Bestelling wordt geannuleerd en dat de Vennootschap geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de verdere beschikbaarheid van de producten van de Bestelling.
4.6 Administratieve kosten
In geval van niet-afhaling in het afhaalpunt of in het geval dat de Klant geen gevolg geeft aan de meldingen van de Transporteur, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om twintig Euro (€20) administratieve kosten aan te rekenen voor de behandeling van het geretourneerde Pakket.

5 - Controle van de geleverde producten

Klachten
Elke klacht over de zichtbare gebreken, afwijkende producten of documentatie met betrekking tot de Bestelling (bijvoorbeeld het factuur verstrekt door de Website) moet officieel vermeld worden door de Klant, ten laatste 15 werkdagen vanaf ontvangst van het Pakket, door het volgende te versturen:

 • een aangetekende brief aan de Vennootschap, via het postadres vermeld in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden, OF
 • een e-mail aan het e-mailadres vermeld in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden

In het geval van klacht buiten de hierboven vermelde periode van 15 werkdagen, worden de geleverd producten beschouwd als conform en aanvaardt door de Klant in de staat waarin ze verkeren, zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht dat de Wet hem toekent.
5.2 Beschadigde producten of afwijkingen van de Bestelling
Indien het ontvangen product niet overeenkomt met het bestelde product of indien het ontvangen product beschadigd is, moet de Klant het Pakket terugsturen naar de Website binnen de 15 werkdagen vanaf ontvangst van het Pakket.
De Website betaalt het beschadigde product terug na ontvangst en controle van het product in kwestie. Indien de klant transportkosten heeft moeten betalen bij het plaatsen van zijn Bestelling, worden deze transportkosten terugbetaald volgens hetzelfde tarief als het tarief op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling. De transportkosten die de Klant heeft betaald om het beschadigde product retour te zenden, worden terugbetaald volgens de gangbare tarieven van een gewone postzending van een pakket met hetzelfde gewicht en afmetingen als het Pakket.

6 - Annulering en Opzegging

6.1 Annulering
Na het plaatsen van de Bestelling kan de Klant een annulering vragen, op voorwaarde dat de Bestelling nog niet verzonden is. Is de Bestelling al verzonden, dan moet de Klant zijn recht tot opzegging aanwenden bij de ontvangst van het Pakket.
6.2 Opzegging
Conform de Belgische Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, beschikt de Klant over het recht tot opzegging van de aankoop en mag hij alle, of een deel van de producten van zijn Bestelling terugsturen gedurende 14 kalenderdagen vanaf de eerste dag volgend op de ontvangst van zijn Pakket.
6.3 Bundels
Indien de klant producten heeft gekocht in het kader van een gegroepeerde aanbieding (hieronder genaamd «Bundel»), moet hij om zijn recht tot opzegging uit te oefenen de volledige inhoud van de Bundel terugsturen naar de Vennootschap, en dus in geen geval aparte producten uit de Bundel. Elke onvolledige retourzending van een Bundel wordt niet aanvaard.
6.4 Retourprocedure
Om een of meerdere producten van een Bestelling retour te zenden, moet de Klant:

 • de Website retourprocedure volgen
 • een retourformulier invullen waarop bij de reden voor de retour aangeeft voor elk product;
 • de producten voor retour goed inpakken en het ingevulde retourformulier bijvoegen aan het pakket (hieronder genaamd «Retourpakket»);
 • het Retourpakket aanbieden bij een transportdienst naar keuze en de retour zenden naar het adres vermeld in clausule 1.2 van de Algemene Voorwaarden.

De transportkosten voor het Retourpakket worden gedragen door de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor de teruggestuurde producten tot op het ogenblik van levering aan het distributiecentrum van de Website.
6.5 Kwaliteitscontrole
Indien de Klant een of meerdere producten retour zendt, behoudt de Vennootschap zicht het recht om de producten te weigeren als het resultaat van de kwaliteitscontroles na ontvangst van de producten negatief is, meer bepaald wanneer het product werd gebruikt of beschadigd door de Klant, wanneer het geretourneerde product geen deel uitmaakt van de Bestelling van de Klant of wanneer de Klant het product geretourneerd heeft buiten de daarvoor wettelijk voorziene periode.

7 - Intellectuele eigendom

7.1 Inhoud van de Website
De rechten op alle teksten, reacties, illustraties, afbeeldingen en de complete inhoud van de Website berusten bij de Vennootschap.
Elk gebruik van de inhoud van de Website, uitgezonderd privégebruik, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, tenzij de Vennootschap een voorafgaande schriftelijke toestemming geeft.
Elke kopie, verwijdering, wijziging, volledige of gedeeltelijke reproductie van de Website zijn strikt verboden.

Reacties en inhoud gegenereerd door Websitebezoekers

De Websitebezoekers mogen:

 • kritiek, reacties of andere inhoud indienen;
 • suggesties, ideeën, vragen of eender welke andere informatie overbrengen, op voorwaarde deze inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, smadelijk of lasterlijk is, noch inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten of de persoonlijke rechten van derden, geen virus, worm of andere schadelijke componenten meedraagt en geen van de volgende elementen bevat: politiek activisme, commerciële boodschappen, kettingmails, massamails of eender welke andere vorm van «spam».

De bezoekers zijn verantwoordelijk voor de door hen gepubliceerde inhoud, in geen geval is de Vennootschap of de Website hiervoor verantwoordelijk.
De bezoekers die een inhoud wensen bij te dragen en te publiceren op de Website mogen hierbij geen vals e-mailadres gebruiken, noch de identiteit van een andere persoon of instelling aannemen, noch liegen over de oorsprong van de inhoud.
De Vennootschap en de verantwoordelijken van de Website verbinden zich ertoe al het mogelijke te doen om de inhoud geproduceerd en gepubliceerd door Websitebezoekers op te volgen en te modereren. Beledigende, respectloze en lasterlijke inhoud die afbreuk doet aan de producten en inhoud voorgesteld op de Website, zal onmiddellijk worden verwijderd.
De Vennootschap en de verantwoordelijken van Website hebben het recht om, naar eigen oordeel, inhoud aan te passen of te verwijderen, meer bepaald om technische redenen (onvoldoende opslagruimte, virussen, leesbaarheid van de webpagina) of wettelijke redenen (onwaarheden, laster, racisme, obscene boodschappen, het ontkennen of goedkeuren van misdaden tegen de menselijkheid). De hierboven vermelde redenen dienen enkel als voorbeeld en zijn niet beperkend.
Wanneer een bezoeker inhoud publiceert op de Website geeft hij expliciet de toestemming aan de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen om de inhoud wereldwijd en via eender welke kanalen te tonen, gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen, verdelen en een sublicentie te geven, niet exclusief, gratis en voor de wettelijke duur van het auteursrecht. De bezoeker geeft als auteur van de inhoud die publiceert op de Website ook het recht aan de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen om de naam te gebruiken die hij als bezoeker opgeeft wanneer hij inhoud publiceert op een van de Websitepagina's, of deze daarvoor voorzien is of niet.
De gebruiker doet geen afstand van morele rechten op grond van deze bepalingen.
Bij het indienen of publiceren van inhoud op een van de Websitepagina's verklaart en garandeert de Websitebezoeker dat:

 • hij de eigenaar is en beschikt over de nodige rechten van de inhoud die hij bevat, die hij indient of publiceert;
 • op het ogenblik van het indienen of publiceren van de inhoud : (i) de inhoud juist en waarheidsgetrouw is, (ii) het gebruik van de inhoud niet in overtreding is met het beleid van de Website of de Vennootschap, zoals dit periodiek maar niet-exclusief kan worden gepubliceerd ter bescherming van de privésfeer en het niet-lasterlijke karakter van de inhoud;
 • de inhoud geen schade berokkent aan derden (meer bepaald dat de inhoud niet lasterlijk is).

De bezoeker aanvaardt dat hij een schadevergoeding moet betalen wanneer een derde klacht indient tegen de Website of de Vennootschap, uitgezonderd wanneer kan worden aangetoond dat de verantwoordelijkheid bij de Website of de Vennootschap ligt wegens het niet verwijderen van schadelijke inhoud waarvan de Website of de Vennootschap op de hoogte gebracht werd.

8 - Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Verplichting van middelen
Door de Website te publiceren en transactionele functionaliteiten voor online verkoop aan te bieden aan bezoekers, biedt de Vennootschap enkel een verplichting van middelen.
8.2 Schade
De Vennootschap kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade berokkend door het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, indringing, virussen, serviceonderbreking of andere onopzettelijke problemen.
De Vennootschap kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor alle indirecte schade berokkend door technische problemen met de Website en meer bepaald operationeel verlies, gederfde winst, boetes, schade of kosten.
De aangeboden producten zijn conform de geldende Belgische en Europese wetgeving. De Vennootschap kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet respecteren van de wetgeving in het land waar de producten worden geleverd.
8.3 Niet op voorraad en overmacht
De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van het contract indien het product niet op voorraad of onbeschikbaar is, of indien er sprake is van overmacht, noch bij gehele of gedeeltelijke stakingen bij de postdiensten, transport- en of communicatiediensten, noch bij overstroming, brand, etc.

9 - Privacy en persoonsgegevens

Privacy
De Vennootschap verbindt zich ertoe alle gegevens die behandeld worden door de Website en kunnen gebruikt worden om de Klant te identificeren, als confidentieel te beschouwen en te beschermen als de Klant de Website gebruikt om:

 • een product te verkrijgen of te kopen;
 • een vraag te stellen, reactie te plaatsen of klacht in te dienen;
 • een transactie te annuleren en de gerelateerde producten terug te sturen;
 • een inhoud in te dienen volgens de hierboven vermelde richtlijnen;
 • informatie te verkrijgen over zijn account en profiel op de Website.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de Vennootschap algemene statistieken en demografische informatie publiceren die betrekking hebben op de Website-activiteiten.
De geheimhoudingsovereenkomst is nietig indien de informatie reeds openbaar is of de Klant zich zelf niet heeft ingezet om de bescherming ervan te garanderen.
9.2 Bescherming van de persoonsgegevens
De behandeling van de persoonsgegevens van Klanten door de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen, met het oog op klantenbeheer, is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals geamendeerd door de wet op 26 februari 2003.
Vanaf het ogenblik van inschrijving heeft de Klant vrije en volledige toegang tot zijn persoonsgegevens om, indien nodig, een rechtzetting, wijziging of verwijdering te eisen.
De Website en de Vennootschap hechten veel belang aan het respect voor de vrije wil van de Klant wat betreft het geautoriseerde gebruik van zijn persoonsgegevens, meer bepaald voor de commerciële boodschappen van de Vennootschap en haar dochterondernemingen. Een «opt-in» mechanische is systematisch opgezet zodat de Klant kan aangeven welke commerciële boodschappen hij wenst te ontvangen, mits de volgende uitzonderingen:

 • informatieve, promotionele of commerciële boodschappen de mogelijk aanwezig zijn in de noodzakelijke servicecommunicatie met Klant ter behandeling van zijn vragen en Bestellingen;
 • dynamische boodschappen op maat van de Klant die mogelijk aanwezig zijn op de Website, inbegrepen de aard van de aanbiedingen die worden voorgesteld op de Website;
 • gegevens betreffende het bezoekersverkeer en -gedrag bij het gebruik van de Website die van belang zijn voor het beheer van de Website. Deze gegevens kunnen worden doorgespeeld aan partners of leveranciers van technische platformen, met het oog op technische verbetering of statistische verwerking.

9.3 Uitschrijven
De Klant heeft de mogelijkheid zijn inschrijving te annuleren. In dit geval wordt geen enkele persoonlijke informatie van de klant opgeslagen door de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen. De Website en de Vennootschap behouden zich evenwel het recht voor om transactionele, anonieme gegevens op te slaan voor boekhoudkundige en statistische doeleinden, alsook het beheer van de Website-activiteiten.
9.4 Cookies
Door de Website te bezoeken, accepteert de Klant het gebruik van configuratiebestanden, technisch gekend als «Cookies». De Vennootschap verbindt zich ertoe de richtlijnen te volgen zoals bepaald in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, zoals geamendeerd door het wetsvoorstel 2143/01 van 21 juni 2012, aangenomen door het Belgisch Parlement.

10 - Overige bepalingen

10.1 Evolutie van de Algemene Voorwaarden
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen op eender welk ogenblik en zonder enige andere aankondiging dan de nieuwe versie publiceren op de Website.
De Vennootschap zorgt voor de aanleg van een archief met de verschillende versies van de Algemene Voorwaarden, compleet met een register van aanpassingen met overeenkomstige datums en uren. Als bewijs van deze datums en uren van aanpassingen in de Algemene Voorwaarden, kan de technische informatie van de servers en infrastructuur geraadpleegd worden.
De geldende Algemene Voorwaarden zijn diegene die op de Website gepubliceerd staan op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling. Elke afgehandelde en betaalde transactie is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van definitieve afhandeling van de verschuldigde bedragen aan de website in het kader van de desbetreffende transactie.
De door de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen de Vennootschap en de Klant.
De gegevens geregistreerd door de betaaldiensten die de Website en de Vennootschap gebruiken, vormen het bewijs van alle financiële transacties.
10.2 Volledigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en de Vennootschap in het kader van het gebruik van de Website.
10.3 Overdraagbaarheid van het contract
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen van deze overeenkomst tussen de partijen over te dragen, toe te wijzen en aan een derde, in welke vorm dan ook.
De Klant mag het contract niet overdragen aan een derde, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
De Klant mag geen enkele informatie waarvan het gebruik strikt persoonlijk is, overdragen aan een derde.
10.4 Ongeldigheid van de bepalingen
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden afscheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
De Vennootschap zorgt in dat geval binnen een redelijke termijn voor de aanpassing van de bepaling in kwestie, zo dicht mogelijk bij de initieel bedoelde geest en betekenis van de desbetreffende bepaling. Zolang de ongeldige bepaling niet vervangen is, wordt ze verwijderd en blijven de resterende Algemene Voorwaarden gelden.
10.5 Overmacht
De Vennootschap, de Website en elke andere partij die bijdraagt tot het goed functioneren van de Website en het leveren van de bijhorende diensten, kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval van defect of vertraging in het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, wanneer deze het resultaat zijn van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen ten opzichte van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer acties van civiele of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, aardbevingen, stakingen, opstanden, oorlogen, sabotage, bedrijfsstoringen, energiestoringen, programmeerfouten in de elektronische bestanden, softwarebeperkingen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen. Met dien verstande echter dat de partijen alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van dergelijke situaties te beperken.
10.6 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op de Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd.

expand_less

Account aanmaken

Nieuw account

Heeft u al een account?
Log in plaats daarvan in Of Wachtwoord resetten